Izrada elaborata

U skladu sa pripadajućim zakonima i pravilnicima te dobivenim ovlaštenjima, obavljamo izradu sljedećih elaborata:

 • procjena rizika,
 • revizija procjene rizika,
 • ovjera izrađenih procjena rizika za tvrtke do 20 zaposlenih,
 • procjena rizika za radna mjesta s računalom,
 • ovjera izrađenih procjena rizika za radna mjesta s računalom za tvrtke do 50 zaposlenih,
 • pravilnik iz zaštite na radu,
 • pravilnik iz zaštite od požara,
 • procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije,
 • plan zaštite od požara,
 • plan evakuacije i spašavanja,
 • elaborat o opremi objekata i postrojenja znakovima sigurnosti i znakovima općih informacija,
 • prijedlog mjera zaštite od požara.
A: Radićeva 42a, Rijeka
T: 051.216 023
M: 091.151 50 27
F: 051.216 334
E: info@viz-sigurnost.hr