Zaštita na radu – Elaborati

PROCJENA RIZIKA

Poslodavac je u suradnji s ovlaštenim partnerom dužan izraditi procjenu rizika (do donošenja novog zakona procjena opasnosti), dokument koji je nositelj cjelokupnog programa zaštite na radu. Kako bi na vrijeme zaštitili sebe i svoje radnike, kao i imovinu tvrtke, obratite nam se kao pouzadnim partnerima u stvaranju procjene rizika – dokumenta kojim se utvrđuje razina rizika nastanka ozljeda na radu, bolesti u svezi s radom te poremećaja u procesu rada koji bi mogao izazvati štetne posljedice po sigurnost i zdravlje zaposlenika.

U skladu sa Zakonom o zaštiti na radu (NN 71/14), Pravilnikom o izradi procjene rizika (NN 112/14) i Pravilnikom o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalom (NN 69/05) nudimo vam sljedeće usluge:

  • izrada procjene rizika (opasnosti),
  • izrada revizije procjene rizika,
  • ovjera izrađenih procjena rizika za tvrtke do 20 zaposlenih (poslodavac koji zapošljava do 20 zaposlenika ima mogućnost samostalne izrade procjene opasnosti, ali je dužan izrađenu procjenu dati na provjeru i ovjeru ovlaštenoj ustanovi),
  • izrada procjene opasnosti za radna mjesta s računalom,
  • ovjera izrađenih procjena opasnosti za radna mjesta s računalom za tvrtke do 50 zaposlenih (poslodavac koji zapošljava do 50 zaposlenika ima mogućnost samostalne izrade procjene opasnosti, ali je također dužan izrađenu procjenu dati na provjeru i ovjeru ovlaštenoj ustanovi),
  • konzalting u vašoj samostalnoj izradi navedenih procjena opasnosti.

Temeljem procjene rizika primjenjuju se pravila zaštite na radu kojima se otklanjaju ili na najmanju moguću mjeru smanjuju opasnosti i štetnosti po zaposlenike na mjestima rada i u radnom okolišu za što poslodavac osigurava sva potrebna materijalna sredstva.

Obvezu izrade procjene imaju poslodavci u djelatnosti industrije, graditeljstva, poljoprivrede, ribarstva, šumarstva, prometa i zdravstva te poslodavci u drugim djelatnostima za dijelove radnog procesa u kojima postoji mogućnost nastanka ozljeda na radu, profesionalnih bolesti te poremećaja u procesu rada koji bi mogli izazvati štetne posljedice po sigurnost i zdravlje zaposlenika. Obvezu izrade procjene imaju i obrazovne ustanove s laboratorijima i radionicama praktične nastave.

PRAVILNIK O ZAŠTITI NA RADU

U skladu sa Zakonom o zaštiti na radu nudimo uslugu izrade Pravilnika iz zaštite na radu.

Poslodavac je naime dužan u pisanom obliku utvrditi organizaciju provedbe zaštite na radu, pravila zaštite te prava, obveze i odgovornosti njegovih ovlaštenika i zaposlenika, u dijelu u kojem ta pitanja nisu uređena Zakonom i propisima donesenim na temelju njega te kolektivnim ugovorom i ugovorom o radu.

 

ELABORAT – KAZNENE ODREDBE

Prema članku 96. Zakona o ZNR (NN 71/14), novčanom kaznom u iznosu od 30.000,00 kuna kaznit će se pravna osoba investitor, vlasnik građevine, koncesionar ili druga osoba za koju se po posebnom propisu izrađuje projekt, odnosno izvode radova ako kao investitor ne osigura da se pri projektiranju izradi elaborat zaštite na radu koji obuhvaća i razrađuje način primjene pravila zaštite na radu pri korištenju građevina namijenjenih za rad ili kao investitor, vlasnik građevine, koncesionar ili druga osoba za koju se izrađuje projekt ne imenuje koordinatora zaštite na radu pri izradi projekta ili tijekom građenja

PROCJENA RIZIKA – KAZNENE ODREDBE

Prema članku 98. Zakona o zaštiti na radu (NN 71/14), propisana je novčana kazna u iznosu od 30.000,00 kuna kojom će se kazniti za prekršaj poslodavac pravna osoba ako nema izrađenu procjenu rizika izrađenu u pisanom ili elektroničkom obliku, ili ako izrađena procjena rizika ne odgovara rizicima na mjestu rada i u vezi s radom, ili ne odgovara postojećim rizicima na radu i u vezi s radom, ili nije dostupna radniku na mjestu rada.

PRAVILNIK O ZAŠTITI NA RADU – KAZNENE ODREDBE

Prema članku 108. starog Zakona o ZNR, propisana je novčana kazna od 10.000 do 40.000 kuna kojom će se kaznit za prekršaj poslodavac i novčana kazna od 5.000 do 10.000 kuna kojom će se kazniti odgovorna osoba pravne osobe ako u pisanom obliku ne utvrdi organizaciju provedbe zaštite na radu.

A: Radićeva 42a, Rijeka
T: 051.216 023
M: 091.151 50 27
F: 051.216 334
E: info@viz-sigurnost.hr