Zaštita na radu – Osposobljavanje

VIZ sigurnost d.o.o. nudi usluge kvalitetnog osposobljavanja zaposlenika za rad na siguran način kako bi podigli razinu sigurnosti na radnom mjestu uz poštivanje odredbi Zakona o zaštiti na radu. Raspolažemo stručnim i educiranim ljudima, posjedujemo potrebnu vizualno-tehničku opremu i ovlaštenja te sukladno Zakonu o zaštiti na radu (NN 71/14) vršimo:

1. osposobljavanje radnika za rad na siguran način
2. osposobljavanje radnika za siguran rad s računalom
3. osposobljavanje ovlaštenika poslodavca za zaštitu na radu
4. osposobljavanje povjerenika za zaštitu na radu
5. osposobljavanje radnika iz prve pomoći (u suradnji sa medicinom rada).

  1. Poslodavac je dužan osposobiti radnika za rad na siguran način, opskrbiti ga informacijama i uputama vezanim uz njegovo mjesto rada i poslove prije početka rada, kod svake promjene u procesu rada, kod zamjene radne opreme, kod uvođenja nove tehnologije i kod upućivanja radnika na novi posao.
  2. Poslodavac mora osigurati osposobljavanje radnika koji rade s računalom za rad na siguran način i to prilikom prvog raspoređivanja na radno mjesto, te prije provedbe svake promjene koja bi mogla utjecati na sigurnost i zdravlje na tom radnom mjestu (NN 69/05). Podizanje kvalitete rada za računalom sukladno zakonu izravno utječe na efikasnost poslovnog procesa, kao i na zdravlje i zadovoljstvo svakog radnika.
  3. U svim tehnologijama u kojima postoji opasnost od ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i poremećaja u tehnološkom procesu koji bi mogli ugroziti sigurnost radnika, poslodavac je dužan odrediti jednog ili više radnika za obavljanje zaštite na radu i prevencije od opasnosti i štetnosti, tj. odrediti ovlaštenika ili zaposliti stručnjaka zaštite na radu.
  4. Kod poslodavaca koji zapošljava 20 ili više radnika oni izmedu sebe moraju izabrati povjerenika za zaštitu na radu (bez obzira na broj radnika povjerenik će biti izabran svugdje gdje to zahtijevaju uvjeti rada kao povećana opasnost za sigurnost i zdravlje radnika, rad na izdvojenim mjestima i sl.). Zadatak je povjerenika da djeluje u interesu radnika na području ZNR te da prati primjenu propisa i naređenih mjera zaštite u radnoj sredini. Poslodavac je dužan omogućiti osposobljavanje povjerenika za vrijeme radnog vremena i na svoj trošak.
  5. Na svakom radilištu i u radnim prostorijama u kojima istovremeno radi do 20 radnika najmanje jedan od njih mora biti osposobljen i određen za pružanje prve pomoći te po još jedan na svakih daljnjih 50 radnika.

 

KAZNENE ODREDBE

Prema članku 108. Zakona o zaštiti na radu, propisana je novčana kazna od 10.000 do 40.000 kuna kojom će se kaznit za prekršaj poslodavac i novčana kazna od 5.000 do 10.000 kuna kojom će se kazniti odgovorna osoba pravne osobe:
– ako ne provede osposobljavanje sukladno odredbama članka 28. Zakona o ZNR,
– ako on, ovlaštenik ili stručnjak zaštite na radu nisu osposobljeni za obavljanje ZNR,
– ako ne osigura osposobljavanje povjerenika radnika za ZNR prema članku 26. Zakona.

Prema članku 110. Zakona o zaštiti na radu, propisana je novčana kazna od 10.000 do 20.000 kuna kojom će se kaznit za prekršaj poslodavac i novčana kazna od 3.000 do 10.000 kuna kojom će se kazniti odgovorna osoba pravne osobe ako na propisani način ne organizira i ne osigura pružanje prve pomoći.

A: Radićeva 42a, Rijeka
T: 051.216 023
M: 091.151 50 27
F: 051.216 334
E: info@viz-sigurnost.hr