Zaštita na radu – Pregledi i ispitivanja

STROJEVI I UREĐAJI

Tvrtka VIZ sigurnost d.o.o. vam može ponuditi pregled i ispitivanje svih strojeva i uređaja s povećanim opasnostima, kao i ostalih sredstava rada, strojeva, uređaja i osobnih zaštitnih sredstava te na temelju pozitivnog mišljenja izdati Uvjerenja za iste.

Poslodavac je dužan osigurati da sredstva rada, strojevi, uređaji i osobna zaštitna sredstva u svakom trenutku budu u ispravnom stanju tako da na propisani način obavlja njihove preglede i ispitivanja u sljedećim slučajevima:
– prije njihovog stavljanja u uporabu,
– najmanje jedanput nakon dvije godine njihove uporabe,
– poslije rekonstrukcije, a prije ponovnog početka korištenja,
– prije početka korištenja na novom mjestu uporabe (ako su strojevi i uređaji premješteni pa su zbog toga rastavljeni i ponovno sastavljeni).

Lista strojeva i uređaja s povećanim opasnostima je propisana kroz Pravilnik o listi strojeva i uređaja s povećanim opasnostima (NN 47/02 – ovaj pravilnik kao i sve ostale možete pogledati u rubrici Propisi).

ISPITIVANJE PARAMETARA RADNOG OKOLIŠA

Stručnjaci VIZ-a d.o.o. posjeduju potrebnu opremu i ovlaštenja na temelju čega vam možemo ponuditi pregled i ispitivanje parametara radnog okoliša, te na temelju pozitivnog mišljenja izdati Uvjerenje o zadovoljenju propisanih zahtjeva. U skladu sa Zakonom o zaštiti na radu (NN 71/14), obavljamo preglede i ispitivanja:

 • mikroklimatskih parametara radne okoline (temperatura, relativna vlaga, brzina strujanja zraka),
 • razine buke u radnim i životnim prostorima (ekvivalentna razina buke, izračun normalizirane dnevne izloženosti buci, ukupna buka, komunalna buka),
 • osvijetljenosti na radnim mjestima,
 • kemijskih štetnosti (koncentracija ukupne i respirabilne prašine, emisija para, plinova, dimova, aerosola).

Poslodavac je dužan obavljati ispitivanja u radnim prostorijama u kojima:
– se u procesu rada koji se u njima obavlja utječe na temperaturu, vlažnost i brzinu strujanja zraka,
– u procesu rada nastaju buka i vibracija,
– se pri radu koriste ili proizvode opasne tvari,
– pri radu nastaju opasna zračenja,
– je pri radu potrebno osigurati odgovarajuću rasvjetu.

Poslodavac je dužan ispitivanja obaviti u rokovima koji ne mogu biti duži od dvije godine.

ELEKTRIČNE INSTALACIJE

Zakon propisuje niz radnji koje se provode prilikom ispitivanja ispravnosti instalacija i elektroničkih uređaja, sve kako bi se otklonila mogućnost kvara koji može uzrokovati materijalnu štetu ili biti opasan po život. Naši stručnjaci vrše preglede i ispitivanje električnih instalacija, te na temelju pozitivnog mišljenja izdaju Uvjerenja za iste.

U skladu sa Pravilnikom o zaštiti na radu pri korištenju električne energije (NN 9/87), Pravilnikom o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona (SL 53/88), Zakonom o normizaciji (NN 163/03) i Zakonom o zaštiti na radu (NN 71/14), obavljamo preglede i ispitivanja:

 • indirektnog napona dodira (mjerenje struje i vremena isključenja zaštitnog uređaja diferencijalne struje, mjerenje struje-greške, mjerenje impedancije petlje kvara…),
 • otpora izolacije električnih vodiča (prema preporukama proizvođača obvezno je obaviti navedena mjerenja svakih 5 godina, iznimno za novosagrađene instalacije svakih 10 godina),
 • statičkog elektriciteta,
 • izjednačenja potencijala,
 • razvodnih ormara.

Zakonskom regulativom predviđeno je godišnje ili dvogodišnje ispitivanje određenih instalacija, aparata, strojeva i uređaja s povećanim opasnostima u proizvodnim i uslužnim tvrtkama, školskim i javnim objektima, gradilištima, zatim prije tehničkog prijema svih objekata kako bi se mogla izdati uporabna dozvola, prilikom registracije tvrtke kako bi se dokazalo da su instalacije i aparati ispravni i u mnogim drugim situacijama predviđenim u zakonskoj regulativi.

ISPITIVANJE UČINKOVITOSTI VENTILACIJE

U skladu sa Zakonom o zaštiti na radu  (NN 71/14), Pravilnikom o zaštiti na radu za radne i pomoćne prostorije i prostore (NN 6/84 i 42/05) i Pravilnikom o tehničkim normativima za ventilacijske i klimatizacijske sisteme (SL 38/89) vršimo:

 • mjerenje brzine strujanja zraka (u kanalima, po otvoru, rešetkama i ispustima),
 • izračun i određivanje količine ubačenog/izbačenog zraka kroz ventilacijski sustav,
 • izračun i određivanje količine i ostvarenog broja izmjena zraka po satu u prostoriji.

PLAN EVAKUACIJE I SPAŠAVANJA

U skladu sa Zakonom o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14 i 154/14) vršimo izradu planova evakuacije i spašavanja te osposobljavanje odgovornih osoba za evakuaciju. Poslodavci su naime obvezni:

 • poduzeti mjere zaštite od požara i spašavanja radnika
 • izraditi plan evakuacije i spašavanja
 • osigurati pozivanje i omogućiti postupanje nadležnih javnih službi
 • odrediti radnike koji će provoditi mjere

Osposobljavanje radnika obuhvaća upoznavanje radnika s planom evakuacije i spašavanja za slučaj izvanrednog događaja i provođenje praktične vježbe evakuacije i spašavanja najmanje jednom u dvije godine.

 

STROJEVI I UREĐAJI – KAZNENE ODREDBE

Prema članku 110. Zakona o zaštiti na radu, propisana je novčana kazna od 10.000 do 20.000 kuna kojom će se kazniti za prekršaj poslodavac i novčana kazna od 3.000 do 10.000 kuna kojom će se kazniti odgovorna osoba pravne osobe:
– ako ne obavlja redovito preglede svih strojeva i uređaja i osobnih zaštitnih sredstava koja koristi,
– ako ne obavlja ispitivanje strojeva i uređaja s povećanim opasnostima ili ako ih ne obavi na propisani način ili u propisanim rokovima.

ISPITIVANJE PARAMETARA RADNOG OKOLIŠA – KAZNENE ODREDBE

Prema članku 110. Zakona o zaštiti na radu, propisana je novčana kazna od 10.000 do 20.000 kuna kojom će se kaznit za prekršaj poslodavac i novčana kazna od 3.000 do 10.000 kuna kojom će se kazniti odgovorna osoba pravne osobe ako ne obavlja ispitivanja u radnom okolišu ili ako ih ne obavi na propisani način ili u propisanim rokovima.

Prema članku 104. istog Zakona, propisana je novčana kazna od 20.000 do 90.000 kuna kojom će se kazniti za prekršaj proizvođač i novčana kazna od 5.000 do 10.000 kuna kojom će se kazniti odgovorna osoba pravne osobe:
– ako stroj ili uređaj ne izradi u skladu s propisima zaštite na radu,
– ako uz stroj ili uređaj ne izda tehničke upute i upute za uporabu,
– ako prilikom proizvodnje osobnih zaštitnih sredstava i opreme ne primjeni propise zaštite na radu,
– ako uz osobno zaštitno sredstvo i opremu ne izda tehničke upute i upute za uporabu.

Prema članku 105. Zakona o ZNR, propisana je novčana kazna od 20.000 do 90.000 kuna kojom će se kaznit za prekršaj uvoznik odnosno trgovačko društvo i novčana kazna od 5.000 do 10.000 kuna kojom će se kazniti odgovorna osoba pravne osobe:
– ako za strojeve i uređaje ne osigura upute na hrvatskom jeziku,
– ako ne pribavi ispravu da je stroj ili uređaj s povećanim opasnostima proizveden sukladno međunarodnim konvencijama, propisima zaštite na radu, odnosno odgovarajućim normama.

A: Radićeva 42a, Rijeka
T: 051.216 023
M: 091.151 50 27
F: 051.216 334
E: info@viz-sigurnost.hr