Zaštita od požara – Elaborati

U skladu sa Zakonom o zaštiti od požara (NN 92/10), Pravilnikom o sadržaju plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija (NN 35/94), Pravilnikom o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije (NN 35/94, 110/05 i 28/10), Pravilnikom o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara (NN 116/11) i ostalim vezanim propisima, obavljamo izradu sljedećih elaborata:

  • procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije,
  • pravilnik o zaštiti od požara,
  • plan zaštite od požara,
  • plan evakuacije i spašavanja,
  • elaborat o opremi objekata i postrojenja znakovima sigurnosti i znakovima općih informacija,
  • prijedlog mjera zaštite od požara.
A: Radićeva 42a, Rijeka
T: 051.216 023
M: 091.151 50 27
F: 051.216 334
E: info@viz-sigurnost.hr