Zaštita od požara – Osposobljavanje

U cilju zaštite osoba i imovine od požara, poduzimaju se mjere i radnje za otklanjanje uzroka požara, sprječavanje nastajanja i širenja požara, za otkrivanje i gašenje požara, za utvrđivanje uzroka požara kao i za pružanje pomoći kod otklanjanja posljedica prouzrokovanih požarom.

Osposobljavanje za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara i tehnoloških eksplozija obavljamo u skladu sa Pravilnikom o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom (NN 61/94).

U skladu sa Zakonom o zaštiti na radu (NN 71/14) obavljamo osposobljavanje radnika za provođenje evakuacije i spašavanja. Osposobljavanja vršimo u vašim ili našim prostorijama, u terminima koji su prilagođeni vama.

Poslodavac je dužan poduzeti potrebne mjere za zaštitu od požara i spašavanje radnika, odrediti radnika koji će provoditi navedene mjere i osigurati pozivanje i postupanje javnih službi nadležnih za zaštitu od požara i spašavanje. Poslodavac je dužan utvrditi broj radnika, njihovu osposobljenost i potrebnu opremu u skladu s posebnim propisom, ovisno o prirodi procesa rada, veličini tvrtke te ukupnom broju radnika.

 

KAZNENE ODREDBE

Prema članku 110. Zakona o zaštiti na radu, propisana je novčana kazna od 10.000 do 20.000 kuna kojom će se kaznit za prekršaj poslodavac i novčana kazna od 3.000 do 10.000 kuna kojom će se kazniti odgovorna osoba pravne osobe:
– ako ne poduzme potrebne mjere za zaštitu od požara i spašavanje radnika, ili ne odredi radnika koji će provoditi navedene mjere, ili ne osigura pozivanje i postupanje javnih službi nadležnih za zaštitu od požara i spašavanje, ili ne osigura potrebne zaštitne uređaje i opremu,
– ako u slučaju nastanka neposredne i ozbiljne opasnosti po život i zdravlje radnika, ne obavijesti sve radnike o nastaloj opasnosti kojoj jesu ili bi mogli biti izloženi, kao i o mjerama koje jesu ili bi trebale biti provedene, ili ne poduzme radnje, ili ne da upute o napuštanju radnog mjesta i upućivanju na sigurno mjesto, ili ne organizira nastavak rada tek nakon isteka opasnosti, osim u slučaju postojanja osobito iznimnih i objektivno opravdanih razloga, ili ako ne osposobi sve radnike da u slučaju nastanka neposredne i ozbiljne opasnosti po život i zdravlje mogu poduzeti mjere ili provesti postupke.

Prema članku 10. Pravilnika o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom, propisana je novčana kazna od 3.700 kuna kojom će se kaznit za prekršaj poslodavac i novčana kazna od 370 kuna kojom će se kazniti odgovorna osoba pravne osobe ako ne uputi djelatnike na osposobljavanje. Novčanom kaznom od 370 kuna će se kazniti za prekršaj pojedinac ako bez opravdanih razloga odbije proći osposobljavanje.

A: Radićeva 42a, Rijeka
T: 051.216 023
M: 091.151 50 27
F: 051.216 334
E: info@viz-sigurnost.hr